Twoja rehabilitacja

Twoja rehabilitacja

Rehabilitacja podstawowa (elementarna) polega na przywróceniu samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, na przywróceniu utraconych sprawności, umiejętności i możliwości w różnych dziedzinach życia. Po utracie wzroku wykonywanie najprostszych czynności staje się bardzo trudne. Techniki stosowane w dotychczasowym życiu okazują się nieprzydatne. Trzeba się wszystkiego uczyć od nowa. Ważne jest przywrócenie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i związanych z utrzymaniem higieny ciała, odzieży, pomieszczeń itp.

Jednym z najważniejszych zadań rehabilitacji podstawowej jest opanowanie na nowo technik posługiwania się pismem. Bardzo ważnym zadaniem jest przywrócenie umiejętności samodzielnego poruszania się. Wspaniałą pomocą w orientacji przestrzennej jest pies przewodnik. Niezmiernie ważne jest również ćwiczenie pozostałych zmysłów.

Rehabilitacja zawodowa jest to – w przypadku niewidomych i słabowidzących – przygotowanie do pracy technikami bezwzrokowymi oraz zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami i uzdolnieniami. Niejednokrotnie zawód zdobyty przed utratą wzroku nie może być wykonywany po jego utracie. W niektórych przypadkach wystarczy opanowanie bezwzrokowych metod pracy. Z reguły niezbędna jest jednak zmiana zawodu.

Uzyskanie pracy i utrzymanie się w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wzrokowo zależy od wielu czynników, m.in. odpowiedniego do potrzeb rynku pracy kierunku wykształcenia i posiadanych umiejętności, odpowiedniego stopnia zrehabilitowania w zakresie rehabilitacji podstawowej, motywacji do podjęcia pracy, odpowiedniego wyposażenia i przystosowania stanowisk pracy, a jednocześnie sprzyjającego osobom niepełnosprawnym systemu prawnego, który kształtować będzie pozytywne nastawienie i zachęty dla pracodawców.

Celem rehabilitacji psychicznej jest uznanie swojej niepełnosprawności. Uznanie to jednak nie może oznaczać godzenia się z jej skutkami. Niepełnosprawności najczęściej nie można usunąć, zlikwidować, pozbyć się. Skutki niepełnosprawności można natomiast w znacznym stopniu przezwyciężyć, złagodzić, wyeliminować.

Rehabilitacja społeczna polega na przywróceniu umiejętności życia w grupie społecznej i pełnienia ról społecznych. Każdy z nas jest członkiem wielu grup społecznych i pełni w nich różne role. Grupy, do których należymy, mogą mieć charakter formalny (naród, organizacja, np. Polski Związek Niewidomych) i nieformalny np. grono kolegów. Pełnione role też mogą mieć formalny charakter, np. przewodniczący koła Polskiego Związku Niewidomych lub nieformalny – „dusza towarzystwa” na przyjęciu.

Żeby jednak niewidomy mógł podjąć walkę o godne miejsce w grupie, musi być dla tej grupy pod jakimś względem atrakcyjnym partnerem. Warunkiem powodzenia jest jednak osiągnięcie dobrych wyników w rehabilitacji podstawowej, tak aby nie być dla innych osób uciążliwym towarzyszem. Młodszy niewidomy musi pracować zawodowo i mieć stałe dochody. Zawsze trzeba być człowiekiem zrównoważonym, bez kompleksów, reakcji nerwicowych, mechanizmów obronnych itd. Trzeba więc być zrehabilitowanym psychicznie.

Wpływ braku wzroku na sytuację życiową osób niewidomych i słabowidzących

pic_1

OGRANICZENIA POZNAWCZE
I ESTETYCZNE

 • Nieadekwatność wyobrażeń w myśleniu
 • Ograniczona możliwość kształcenia się
 • Ograniczona znajomość literatury
 • Ograniczone wypowiadanie się na piśmie
 • Ograniczona orientacja przestrzenna
 • Ograniczone doznania estetyczne, wizualne
pic_2

OGRANICZENIA POTRZEB OSOBISTYCH

 • Ograniczona swoboda ruchów
 • Ograniczona możliwość uniknięcia bólu, cierpień, przykrości, leczenia
 • Świadomość upośledzenia, zmniejszone poczucie własnej wartości, siły, zdrowia
 • Ograniczona możliwość spełniania swoich pragnień i predyspozycji
pic_3

OGRANICZENIA UCZESTNICTWA
W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 • Poczucie inności, upośledzenia we współżyciu społecznym
 • Ograniczone zaspokojenie potrzeby szacunku, poczucie bezradności, bezbronności w wyniku występujących upokorzeń, drwin, oceny społecznej
 • Ograniczona mozliwość zaspokojenia potrzeby miłości i kontaktu osobistego
 • Ograniczona możliwość zaspokojenia potrzeby samodzielności i niezależności od innych
 • Ograniczona możliwość wyboru drogi życiowej i zawodu