Rehabilituj wzrok na każdym etapie życia.

Rehabilituj wzrok na każdym etapie życia.

WCZESNE ROZPOZNAWANIE PROBLEMÓW DZIECKA NIEWIDOMEGO I NIEDOWIDZĄCEGO POZWALA SZYBCIEJ PODJĄĆ ZINDYWIDUALIZOWANE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE JEGO ROZWÓJ.
Wspomaganie rozwoju osób z dysfunkcją wzroku
realizowane przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Kielcach
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce tel. 41 344-88-38
GŁÓWNE CELE OŚRODKA
⦁ Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową poprzez wczesną rehabilitację tyflopedagogiczną i społeczną
⦁ Prowadzenie rehabilitacji podstawowej w zakresie samodzielnego funkcjonowania młodzieży i dorosłych
⦁ Pedagogizacja rodziców i opiekunów osób niewidomych i słabowidzących
Wsparcie udzielane jest dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku oraz dorosłym osobom niewidomym i słabowidzącym legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok, bądź orzeczeniem równoważnym z terenu miasta Kielce.

Formy wsparcia realizowane przez Ośrodek:
usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej oraz motoryki dużej i małej, pomoc psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne o charakterze tyflopedagogicznym, ukierunkowane na orientację przestrzenną, naukę brajla oraz naukę samodzielności.

W ramach zadania dzieci niewidome i słabowidzące otrzymują wsparcie w zakresie:
⦁ wczesnej diagnozy funkcjonowania,
⦁ określenia potrzeb rehabilitacyjno-terapeutycznych,
⦁ wskazania form terapeutycznych wspomagających zaburzony przez brak wzroku rozwój,
⦁ kompleksowej realizacji programu w ośrodku wczesnej interwencji.
PAMIĘTAJ! TO WAŻNE !!!
⦁ Wzrok jest zmysłem podlegającym rozwojowi i poddającym się rehabilitacji.
⦁ Warunkiem prawidłowego rozwoju widzenia jest sprawny układ wzrokowy (czyli gałka oczna, nerw wzrokowy i droga wzrokowa oraz kora wzrokowa w mózgu).
⦁ Umiejętności widzenia i posługiwania się wzrokiem uczymy się przez całe życie, ale najważniejszym etapem w jego rozwoju jest okres pierwszych 2-3 lat życia.
⦁ Prawidłowy rozwój widzenia wpływa na jakość życia dziecka a w dalszym okresie – dorosłego człowieka (możliwości kształcenia i zatrudnienia).
⦁ Stan wzroku dziecka i poziom jego widzenia można zbadać już w kilka dni po urodzeniu.
⦁ Ważne jest badanie wzroku dziecka w 1- 2- i 3-cim miesiącu życia, szczególnie u dzieci z tzw. ryzyka urodzeniowego (wcześniaków, ciąż zagrożonych, obciążonych genetycznie wadami wzroku).
⦁ Wczesne podjęcie leczenia i rehabilitacji wzroku może zmniejszyć, ograniczyć lub nawet wyeliminować następstwa ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych.
⦁ Kontrola procesu leczenia i rehabilitacji wzroku dziecka oraz osób dorosłych poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia może usprawnić funkcjonowanie wzrokowe.
⦁ Pamiętaj o odpowiednim zaopatrzeniu w okulary korekcyjne, filtry ochronne, pomoce optyczne i nieoptyczne.

Informator wydany w ramach realizacji zadania publicznego p.n.
Prowadzenie na terenie Miasta Kielce niepublicznego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Realizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski
25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3 tel. 41 344-88-38
Wesprzyj działalność stowarzyszenia przekazując 1,5% podatku: KRS 0000061237
BANK PEKAO SA O/KIELCE 19 1240 4416 1111 0000 4955 0485

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Kielce.